Armenian (71)
PDF files are accessible by clicking on left circles
View   Authors / Editors   Title   Publication Place Pages Year   Language
                       
    Բադալյան Հ.Ս.   Օրացույցի պատմություն     Երևան   1940   Armenian
  гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý ì.Ð.   îÇ»½»ñùÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ   Ðêêè ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ²Ï³¹»Ùdz Երևան 14 1946   Armenian
    Բադալյան Հ.Ս.   Արեգակնային էներգիայի օգտագործումը     Երևան   1946   Armenian
    Բադալյան Հ.Ս.   Գիսաստղեր     Երևան   1948   Armenian
  гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý ì.Ð.   ²ëïÕ»ñÇ ¿íáÉÛáõóÇ³Ý ¨ ³ëïÕ³ýǽÇÏ³Ý   гÛÏ³Ï³Ý êêè ¶² Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ Երևան 39 1948   Armenian
    гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý ì.Ð.   ÎáëÙá·áÝdz   ºäÐ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ Երևան 26 1954   Armenian
    Վլասյան Ե.Ս., Յազիչյան Ս.Ս. (կազմ.)   Համբարձումյան Վ.Հ.: Բիբլիոգրաֆիա   ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. Երևան 74 1954   Armenian
    Տեր-Օգանեզով Վ.   Արեգակի և լուսնի խավարումները    Հայպետհրատ Երևան 157 1955   Armenian
    Միրզոյան Լ.Վ.   Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ Բյուրականի աստղադիտարանը   ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. Երևան   1956   Armenian
    Միրզոյան Լ.Վ.   Երկնային մարմիների առաջացման մասին   ՀՍՍՀ քաղ. և գիտ. գիտելիքների տարածման ընկերության հրատ. Երևան 60 1956   Armenian
    Վաթյան Լ.Ա.   Աստղագիտությունը և կրոնը տիեզերքի մասին    Հայպետհրատ Երևան 90 1957   Armenian
    Բադալյան Հ.Ս.   Գիսավորներ և ասուպներ   ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. Երևան   1957   Armenian
    Թումանյան Բ.Ե.   Հայկական նորահայտ աստղագիտական սարք   Հայպետհրատ Երևան 31 1958   Armenian
    Բադալյան Հ.Ս.   Արհեստական արբանյակները և միջմոլորակային ճանապարհորդությունը   ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. Երևան   1958   Armenian
    Թումանյան Բ.Ե.   Երկրի արհեստական արբանյակները   Հայպետհրատ Երևան 112 1958   Armenian
    Վլասյան Ե.Ս., Յազիչյան Ս.Ս. (կազմ.)   Համբարձումյան Վ.Հ.: Բիբլիոգրաֆիա   ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. Երևան 121 1958   Armenian
    Արզումանյան Ա.Մ.    Ակը Բյուրականի   Հայպետհրատ Երևան 403 1962   Armenian
    Թումանյան Բ.Ե.   Երկրակենտրոն և արևակենտրոն համակարգերը Հայաստանում     Երևան   1962   Armenian
    Թումանյան Բ.Ե.   Հայ աստղագիտության պատմություն, հ. 1     Երևան   1964   Armenian
    Թումանյան Բ.Ե., Մնացականյան Հ.Հ.    Բրոնզե դարի գոտի-օրացույց    Միտք Երևան 56 1965   Armenian
  гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý ì.Ð.   Գ³É³ÏïÇϳݻñ   г۳ëï³Ý Երևան 76 1966   Armenian
    Սանամյան Վ.   Ռադիոաստղագիտություն     Երևան   1967   Armenian
  гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý ì.Ð.   îÇ»½»ñùÇ ¾íáÉÛáõódzÛÇ åñáµÉ»ÙÝ»ñÁ: ØÇç³½·³ÛÇÝ ³ëïÕ³·Çï³Ï³Ý ѳٳ·áõÙ³ñÝ»ñáõÙ ¨ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõ٠ϳñ¹³ó³Í ½»ÏáõóáõÙÝ»ñÇ ¨ »ÉáõÛÃÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ (ËÙµ. È.ì. ØÇñ½áÛ³Ý)   гÛÏ³Ï³Ý êêÐ ¶² Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ Երևան 294 1968   Armenian
    Թումանյան Բ.Ե.   Հայ աստղագիտության պատմություն, հ. 2     Երևան   1968   Armenian
    Միրզոյան Լ.Վ.   Վիկտոր Համբարձումյան (ծննդյան 60-ամյակի առթիվ)   Գիտելիք Երևան 61 1968   Armenian
    Սահակյան Կ.Ա.   Պատանի աստղագետի ուղեցույց   Հայկ. ԽՍՀ ԳԱ հրատ. Երևան   1969   Armenian
    Միրզոյան Լ.Վ., Առաքելյան Մ.Ա., Քալլօղլյան Ա.Տ., Թովմասյան Հ.Մ.   Աստղագիտություն (ուս. ձեռնարկ միջն. դպրոցների 10-րդ դասարանի համար), խմբ. Վ.Հ. Համբարձումյան   Լույս Երևան 207 1970   Armenian
    Բադալյան Հ.Ս.   Օրացույցի պատմություն   Հայկ. ԽՍՀ ԳԱ հրատ. Երևան   1970   Armenian
    Միրզոյան Լ.Վ., Առաքելյան Մ.Ա., Քալլօղլյան Ա.Տ., Թովմասյան Հ.Մ.   Աստղագիտություն (ուս. ձեռնարկ միջն. դպրոցների 10-րդ դասարանի համար), 2-րդ հրատարակություն, խմբ. Վ.Հ. Համբարձումյան   Լույս Երևան 206 1971   Armenian
    Աղեկյան Թ.Ա.   Աստղեր, գալակտիկաներ, մետագալակտիկա    г۳ëï³Ý Երևան 408 1971   Armenian
    Թումանյան Բ.Ե.   Տոմարի պատմություն   ԳԱ հրատ. Երևան   1972   Armenian
    Միրզոյան Լ.Վ., Առաքելյան Մ.Ա., Քալլօղլյան Ա.Տ., Թովմասյան Հ.Մ.   Աստղագիտություն (ուս. ձեռնարկ միջն. դպրոցների 10-րդ դասարանի համար), , 3-րդ հրատարակություն, խմբ. Վ.Հ. Համբարձումյան   Լույս Երևան 202 1973   Armenian
    Թումանյան Բ.Ե.   Երկրակենտրոն և արևակենտրոն համակարգերը Հայաստանում     Երևան   1973   Armenian
    Միրզոյան Լ.Վ.   Բռնկվող աստղեր   Հայկ. ԽՍՀ ԳԱ հրատ. Երևան 201 1973   Armenian
    Թովմասյան Հ.Մ.   Մոլեգին գալակտիկաներ   гÛÏ³Ï³Ý êêÐ ¶² Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ Երևան 173 1974   Armenian
    Թովմասյան Հ.Մ.   Ռադիոաստղագիտություն (դասագիրք համալսարանի ուսանողների համար)   ԵՊՀ հրատ. Երևան 380 1976   Armenian
    Թովմասյան Հ.Մ.   Բյուրականի աստղադիտարան    ԳԱ հրատ. Երևան 34 1978   Armenian
    Վասիլյան Վ.Ռ.   Աստղային այբուբեն (Գիտահանրամատչելի ձեռնարկ տիեզերքի մասին)   Սովետական գրող Երևան 68 1978   Armenian
    Թումանյան Բ.Ե.   Հետաքրքրաշարժ հարցեր աստղագիտությունից   Լույս Երևան 92 1978   Armenian
  Թումանյան Բ.Ե., Միրզոյան Լ.Վ.   Աստղագիտություն (դասագիրք համալսարանի ուսանողների համար)   ԵՊՀ հրատ. Երևան 338 1978   Armenian
  Միրզոյան Լ.Վ.   Վիկտոր Համբարձումյան   Հայաստան Երևան 92 1978   Armenian
    гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý ì.Ð. (խմբ..)    Ալբերտ Էնշտեյն (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ): Հոդվածների ժողովածու   гÛÏ³Ï³Ý êêÐ ¶² Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ Երևան 124 1980   Armenian
    Միրզոյան Լ.Վ.   Աստղերի առաջացումն ու զարգացումը   Գիտելիք Երևան 59 1982   Armenian
  гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý ì.Ð.   гϳ¹³ñÓ ËݹÇñÝ»ñÁ µÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç. Զեկուցում` ՍՍՀՄ փիլիսոփայական ընկերության հայկական բաժանմունքի 1979թ. տարեկան ժողովում   гÛÏ³Ï³Ý êêÐ ¶² Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ Երևան 60 1983   Armenian
    Վասիլյան Վ.Ռ.   Առասպելներից մինչև Բյուրական   Սովետական գրող Երևան 222 1985   Armenian
    Սարգսյան Ե.Հ.   Երկնային լուսատուները՝ հուսալի ուղեցույցներ (Աստղագիտական դիտումներ)    Լույս Երևան 62 1985   Armenian
    Թումանյան Բ.Ե.   Հայ աստղագիտության պատմություն   ԵՊՀ հրատ. Երևան 286 1985   Armenian
    Միրզոյան Լ.Վ.   Անկայուն երևույթները աստղերի աշխարհում: խմբ..ì.Ð.  гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý   гÛÏ³Ï³Ý êêÐ ¶² Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ Երևան 197 1987   Armenian
    Արզումանյան Ա.Մ.    Երկինքը, աստղերը, Տիեզերքը (Վ.Հ. Համբարձումյանի մասին)     Երևան 180 1988   Armenian
    Թումանյան Բ.Ե.   Օրվա մասերի բաժանումը հին և միջնադարյան Հայաստանում   ԵՊՀ հրատ. Երևան 37 1990   Armenian
    Արզումանյան Ա.Մ.    Բյուրականյան միջօրեական (պատմվածք Վ.Հ. Համբարձումյանի մասին)   Արևիկ Երևան 191 1990   Armenian
    Բրուտեան Գ.Հ.   Օրացույց հայոց   Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին Էջմիածին 560 1997   Armenian
    Բրուտեան Գ.Հ.   Անանիա Շիրակացու ՙԽառնախորանը   Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին Էջմիածին   1998   Armenian
    Ներսիսյան Ս.Ե.   Աստղային երկինք   Դար Երևան 152 2000   Armenian
    Ներսիսյան Ս.Ե.   Աստղագիտություն (դասագիրք միջնակարգ դպրոցների համար)     Երևան   2003   Armenian
    гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý ì.Ð.   ÎÛ³ÝùÇ ¹ñí³·Ý»ñ   гÛÏ³Ï³Ý êêÐ ¶² ƲäÆ Երևան 143 2003   Armenian
    Բրուտյան Գ.Ա.   Վիկտոր Համբարձումյան: Մանրապատումներ իմ հիշողությունների աշխարհից   Զանգակ-97 Երևան 80 2007   Armenian
    Սարգսյան Ռ., Հովսեփյան Ա.   Ճանապարհորդություն Արեգակնային համակարգում   Լուսակն Երևան 31 2008   Armenian
    Բրուտյան Գ.Ա.   Վիկտոր Համբարձումյանը և փիլիսոփայությունը   Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի հրատ. Երևան 148 2008   Armenian
    Սարգսյան Ռ.   Լույսի հավերժական աղբյուր   Լուսակն Երևան 99 2008   Armenian
  Միքայելյան Ա.Մ.   Վիկտոր Համբարձումյան (DVD)     Երևան, Ереван   2008   English-  Russian-  Armenian
    Հարությունյան Հ.Ա., Միքայելյան Ա.Մ.   Վիկտոր Համբարձումյան (կարևորագույն գիտ. արդյունքները)   Էդիթ Պրինտ Երևան 20 2008   English- Armenian
    Պարսամյան Է.Ս. (կազմող)    Վիկտոր Համբարձումյան (հոդվածների ժողովածու)   ՀՀ ԳԱԱ ՙԳիտություն՚ հրատ. Երևան, Ереван 555 2008   English- Russian- Armenian
    Սարգսյան Ռ.   Մարդը և Տիեզերքը   Լուսակն Երևան 47 2010   Armenian
    Միքայելյան Ա.Մ. (կազմող)   Astronomy for students     Երևան, Ереван   2010   English- Russian- Armenian
    Հարությունյան Հ.Ա.   Վիկտոր Համբարձումյան   Հայագիտակ Երևան, Ереван 28 2010   English- Russian- Armenian
    Սարգսյան Ռ.   Տիեզերքի էվոլյուցիան ըստ Վ.Հ. Համբարձումյանի   Լուսակն Երևան, Ереван 48 2010   English- Russian- Armenian
    Միքայելյան Ա.Մ.   Վիկտոր Համբարձումյան (DVD), v.2     Երևան, Ереван   2010   English, Russian, Armenian
  Միքայելյան Ա.Մ.   Բյուրականի աստղադիտարան   Էդիթ Պրինտ Երևան 64 2011   Armenian
  Հարությունյան Հ.Ա., Միքայելյան Ա.Մ.   Վիկտոր Համբարձումյան (կարևորագույն գիտ. արդյունքները)   Էդիթ Պրինտ Երևան 32 2011   English- Armenian
    Սարգսյան Ռ.   Վիկտոր Հ. Համբարձումյանի հետնորդները   Լուսակն Երևան   2012   Armenian