2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Lunar Eclipses
Լուսնի խավարումներ
| Solar Eclipses
Արեգակի խավարումներ
| Triple Conjunctions
Եռակի միացումներ
| Periodic Comets
Պարբերական գիսավորներ

Բոլոր իրադարձությունները / All events Միջազգային իրադարձություններ / International events
Երկնային երևույթներ / Sky events Հայկական աստղագիտության իրադարձություններ / Armenian astronomy events

Ամսաթիվ/Date
Իրադարձության անվանումը
Name of event
 
Հունվ/Jan 3-4 02:00 Քվադրանտիդների ասուպային հոսքը Quadrantids Meteor Shower
Հունվ/Jan 3 Երկիրն արևամերձ կետում Earth in perihelion
Հունվ/Jan 6 01:28 Նորալուսին New Moon
Հունվ/Jan 6 Վեներայի արևմտյան առավելագույն հեռացում Venus at Greatest Western Elongation
Հունվ/Jan 6 Արեգակի մասնակի խավարում Partial Solar Eclipse
Հունվ/Jan 14, 06:46 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) First Quarter Moon
Հունվ/Jan 21, 05:16 Լիալուսին, գերլուսին Full Moon, Supermoon
Հունվ/Jan 22 Վեներայի միացումը Յուպիտերի հետ Conjunction of Venus and Jupiter
Հունվ/Jan 21 Լուսնի լրիվ խավարում Total Lunar Eclipse: The eclipse will be visible throughout most of North America, South America, the eastern Pacific Ocean, western Atlantic Ocean, extreme western Europe, and extreme western Africa.
Հունվ/Jan 27, 21:12 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Last Quarter Moon
Փետ/Feb 4, 21:03 Նորալուսին New Moon
Փետ/Feb 12, 22:26 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) First Quarter Moon
Փետ/Feb 13 Մարսի միացումը Ուրանի հետ Conjunction of Mars and Uranus
Փետ/Feb 18 Վեներայի միացումը Սատուրնի հետ Conjunction of Venus and Saturn
Փետ/Feb 19, 15:53 Լիալուսին, գերլուսին Full Moon, Supermoon
Փետ/Feb 19 Մերկուրիի միացումը Նեպտունի հետ Conjunction of Mercury and Neptune
Փետ/Feb 26, 11:29 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Last Quarter Moon
Փետ/Feb 27 Մերկուրիի արևելյան առավելագույն հեռացում Mercury at Greatest Eastern Elongation
Մարտ/March 6, 16:04 Նորալուսին New Moon
Մարտ/March 14, 10:26 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) First Quarter Moon
Մարտ/March 20 Գարնանային գիշերահավասար Vernal Equinox
Մարտ/March 21, 01:43 Լիալուսին, գերլուսին Full Moon, Supermoon
Մարտ/March 22 Մերկուրիի միացումը Նեպտունի հետ Conjunction of Mercury and Neptune
Մարտ/March 28, 04:11 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Last Quarter Moon
Ապր/Apr 2 Մերկուրիի միացումը Նեպտունի հետ Conjunction of Mercury and Neptune
Ապր/Apr 5, 08:51 Նորալուսին New Moon
Ապր/Apr 10 Վեներայի միացումը Նեպտունի հետ Conjunction of Venus and Neptune
Ապր/Apr 11 Մերկուրիի արևմտյան առավելագույն հեռացում Mercury at Greatest Western Elongation
Ապր/Apr 12, 19:06 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) First Quarter Moon
Ապր/Apr 19, 15:12 Լիալուսին, գերլուսին Full Moon, Supermoon
Ապր/Apr 22-23 Լիրիդների ասուպային հոսքը Lyrids Meteor Shower
Ապր/Apr 26, 22:19 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Last Quarter Moon
Մայ/May 5, 22:46 Նորալուսին New Moon
Մայ/May 04-06 Էտա Աքվարիդների ասուպային հոսքը Eta Aquarids Meteor Shower
Մայ/May 8 Մերկուրիի միացումը Ուրանի հետ Conjunction of Mercury and Uranus
Մայ/May 12, 01:13 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) First Quarter Moon
Մայ/May 18, 21:11 Լիալուսին, կապույտ լուսին Full Moon, Blue Moon
Մայ/May 18 Վեներայի միացումը Ուրանի հետ Conjunction of Venus and Uranus
Մայ/May 26, 16:34 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Last Quarter Moon
Հուն/June 3, 10:02 Նորալուսին New Moon
Հուն/June 10 Յուպիտերի դիմակայությունը Jupiter at Opposition
Հուն/June 10, 06:00 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) First Quarter Moon
Հուն/June 17, 08:31 Լիալուսին Full Moon
Հուն/June 18 Մերկուրիի միացումը Մարսի հետ Conjunction of Mercury and Mars
Հուն/June 21 Ամառային արևադարձ Summer Solstice
Հուն/June 23 Մերկուրիի արևելյան առավելագույն հեռացում Mercury at Greatest Eastern Elongation
Հուն/June 25, 09:48 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Last Quarter Moon
Հուլ/July 2, 19:16 Նորալուսին New Moon
Հուլ/July 2 Արեգակի լրիվ խավարում Total Solar Eclipse
Հուլ/July 4, 22:11 Երկիրն արևահեռ կետում Earth in Aphelion
Հուլ/July 7 Մարսի միացումը Մերկուրիի հետ Conjunction of Mars and Mercury
Հուլ/July 9 Սատուրնի դիմակայությունը Saturn at Opposition
Հուլ/July 9, 10:56 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) First Quarter Moon
Հուլ/July 16, 21:38 Լիալուսին Full Moon
Հուլ/July 16 Լուսնի մասնակի խավարում Partial Lunar Eclipse: The eclipse will be visible throughout most of Europe, Africa, central Asia, and the Indian Ocean
Հուլ/July 25, 01:20 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Last Quarter Moon
Հուլ/July 28-29 Դելտա Աքվարիդների ասուպային հոսք Delta Aquarids Meteor Shower
Օգ/Aug 1, 03:12 Նորալուսին New Moon. The Moon will located on the same side of the Earth as the Sun and will not be visible in the night sky. This phase occurs at 03:12 UTC. This is the best time of the month to observe faint objects such as galaxies and star clusters because there is no moonlight to interfere.
Օգ/Aug 7, 17:32 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) First Quarter Moon
Օգ/Aug 9 Մերկուրիի արևմտյան առավելագույն հեռացում Mercury at Greatest Western Elongation.
Օգ/Aug 12-13 Պերսեիդների ասուպային հոսքը Perseids Meteor Shower
Օգ/Aug 15, 12:30 Լիալուսին Full Moon. The Moon will be located on the opposite side of the Earth as the Sun and its face will be will be fully illuminated. This phase occurs at 12:30 UTC. This full moon was known by early Native American tribes as the Full Sturgeon Moon because the large sturgeon fish of the Great Lakes and other major lakes were more easily caught at this time of year. This moon has also been known as the Green Corn Moon and the Grain Moon.
Օգ/Aug 23, 14:58 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Last Quarter Moon
Օգ/Aug 30, 10:37 Նորալուսին New Moon. The Moon will located on the same side of the Earth as the Sun and will not be visible in the night sky. This phase occurs at 10:37 UTC. This is the best time of the month to observe faint objects such as galaxies and star clusters because there is no moonlight to interfere.
Սեպ/Sep 6, 03:11 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) First Quarter Moon
Սեպ/Sep 9 Նեպտունի դիմակայությունը Neptune at Opposition
Սեպ/Sep 14, 04:34 Լիալուսին Full Moon
Սեպ/Sep 22, 02:43 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Last Quarter Moon
Սեպ/Sep 23 Աշնանային գիշերահավասար Autumnal Equinox. The September equinox occurs at 07:50 UTC. The Sun will shine directly on the equator and there will be nearly equal amounts of day and night throughout the world. This is also the first day of fall (autumnal equinox) in the Northern Hemisphere and the first day of spring (vernal equinox) in the Southern Hemisphere.
Սեպ/Sep 28, 18:26 Նորալուսին New Moon
Հոկ/Oct 5, 16:48 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) First Quarter Moon
Հոկ/Oct 8 Դրակոնիդների ասուպային հոսքը Draconids Meteor Shower
Հոկ/Oct 13, 21:09 Լիալուսին Full Moon
Հոկ/Oct 20 Մերկուրիի արևելյան առավելագույն հեռացում Mercury at Greatest Eastern Elongation
Հոկ/Oct 21, 12:41 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Last Quarter Moon
Հոկ/Oct 21-22 Օրիոնիդների ասուպային հոսքը Orionids Meteor Shower
Հոկ/Oct 27 Ուրանի դիմակայությունը Uranus at Opposition
Հոկ/Oct 28, 03:39 Նորալուսին New Moon
Հոկ/Oct 30 Վեներայի միացումը Մերկուրիի հետ Conjunction of Venus and Mercury
Նոյ/Nov 4, 10:23 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) First Quarter Moon
Նոյ/Nov 5-6 Տաուրիդների ասուպային հոսք. առավելագույն փուլը` մոտ նոյ. 12 Taurids Meteor Shower: peak at around Nov 12
Նոյ/Nov 11 Մերկուրիի անցումը Արեգակի սկավառակի վրայով Transit of Mercury Across the Sun
Նոյ/Nov 12, 13:36 Լիալուսին Full Moon
Նոյ/Nov 17-18 Լեոնիդների ասուպային հոսք Leonids Meteor Shower
Նոյ/Nov 20, 21:13 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Last Quarter Moon
Նոյ/Nov 24 Վեներայի միացումը Յուպիտերի հետ Conjunction of Venus and Jupiter
Նոյ/Nov 26, 15:06 Նորալուսին New Moon
Նոյ/Nov 28 Մերկուրիի արևմտյան առավելագույն հեռացում Mercury at Greatest Western Elongation
Դեկ/Dec 4, 06:58 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) First Quarter Moon
Դեկ/Dec 11 Վեներայի միացումը Սատուրնի հետ Conjunction of Venus and Saturn
Դեկ/Dec 12, 05:14 Լիալուսին Full Moon
Դեկ/Dec 13-14 Գեմինիդների ասուպային հոսքը Geminids Meteor Shower
Դեկ/Dec 19, 04:59 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Last Quarter Moon
Դեկ/Dec 22 Ձմեռային արևադարձ Winter Solstice
Դեկ/Dec 21-22 Ուրսիդների ասուպային հոսք Ursids Meteor Shower
Դեկ/Dec 26, 05:15 Նորալուսին New Moon
Դեկ/Dec 26 Արեգակի օղակաձև խավարում Annular Solar Eclipse