2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Lunar Eclipses | Solar Eclipses | Triple Conjunctions | Periodic Comets

Բոլոր իրադարձությունները / All events Միջազգային իրադարձություններ / International events
Երկնային երևույթներ / Sky events Հայկական աստղագիտության իրադարձություններ / Armenian astronomy events

All dates and times are given in Armenia Time Zone: UTC+4 // Բոլոր ամսաթվերն ու ժամերը տրված են հայկական ժամանակով՝ UTC+4

Ամսաթիվ/Date Իրադարձության անվանումը Name of event